Грб Републике Србије

Република Србија

Центар за истраживање несрећа у саобраћају

О нама

Организациона шема

 Организациона шема

 

О Центру зa истраживање несрећа у саобраћају

Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна организација у чијој надлежности је обављање стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају (у даљем тексту: несреће). Центар има својство правног лица. Седиште Центра је у Београду. У циљу остваривања својих надлежности, Центар мора да поседује стручне, техничке и финансијске капацитете.

Центар је самосталан у раду и функционално, организационо и финансијски независан од свих органа и организација надлежних за ваздушни, железнички и водни саобраћај, као и свих правних и физичких лица чији интереси могу бити супротни задацима и овлашћењима Центра. Стручни послови који се односе на истраживања несрећа су независни од кривичних истрага или других паралелних истрага којима се утврђује одговорност или одређује степен кривице. Истраживање и откривање узрока несрећа нема за циљ утврђивање кривичне, привреднопреступне, прекршајне, дисциплинске, грађанскоправне или неке друге одговорности.Центар може да спроводи истражне поступке у сарадњи са надлежним органима за истраживање несрећа других држава у складу са овим законом и потврђеним међународним уговорима. Надлежни правосудни органи који воде истрагу могу Центру да доставе списе и исправе, односно њихове копије, потребне за вођење поступка истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, ако се тиме не омета истражни поступак у складу са законом којим се уређује кривични поступак.

Центром руководи Главни истражитељ који има положај директора посебне организације. Главног истражитеља поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе. Лице које се поставља за главног истражитеља мора, поред услова који су прописани законом којим се уређује положај државних службеника, да има и најмање девет година радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, од којих најмање три године радног искуства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном, железничком или водном саобраћају и истраживању несрећа. Главни истражитељ има по једног помоћника – главног истражитеља у ваздушном, главног истражитеља у железничком и главног истражитеља у водном саобраћају (у даљем тексту: помоћници главног истражитеља). Помоћници главног истражитеља морају, поред услова који су прописани законом којим се уређује рад на положају државних службеника, да имају и најмање девет година радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, од којих најмање три године радног искуства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном, железничком или водном саобраћају и истраживању несрећа. Центар може да ангажује и одговарајућа стручна лица, органе, организације и одговарајућа правна лица за стручну помоћ, уз одређену накнаду у складу са дужином ангажовања и сложеношћу послова. Главни истражитељ, помоћници главног истражитеља за ваздушни, железнички и водни саобраћај, сви запослени Центра, као и сва лица укључена у истраживање несрећа дужни су да чувају податке до којих дођу у истражном поступку као тајну.

Послови Центра

Центар обавља следеће стручне послове:

 1. у ваздушном саобраћају:
  1. утврђује узроке удеса и озбиљних незгода и даје безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у ваздушном саобраћају,
  2. води базу података о удесима и озбиљним незгодама,
  3. доставља податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података у Централну базу Европске комисије,
  4. размењује податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података с надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних незгода заинтересованих држава уз услов чувања тајности података,
  5. даје стручну помоћ надлежним правосудним органима Републике Србије,
  6. сарађује с надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова у државама чланицама организације међународног цивилног ваздухопловства (ИЦАО) и другим међународним организацијама,
  7. објављује резултате истраживања уз поштовање начела тајности,
  8. учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања лица која се баве спровођењем истраживања,
  9. као и друга безбедносна истраживања у складу са овим законом;
 2. у железничком саобраћају:
  1. истраживање озбиљних несрећа на железничким системима са циљем могућег унапређења безбедности на железници и превенцији несрећа,
  2. истраживање осталих несрећа и незгода који под одређеним околностима могу да доведу до озбиљних несрећа,
  3. даје безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у железничком саобраћају,
  4. води базу података о несрећама и незгодама,
  5. саставља коначни извештај о појединим спроведеним истраживањима, који може да садржи безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у железничком саобраћају,
  6. извештава Европску агенцију за железнице (ЕРА) о покретању истраживања озбиљне несреће, несреће или незгоде у року од седам дана од доношења одлуке о покретању истраживања,
  7. јавно објављује коначне извештаје о спроведеним истраживањима у железничком саобраћају и доставља их Европској агенцији за железнице (ЕРА),
  8. објављује годишње извештаје о спроведеним истраживањима из претходне године, најкасније до 30. септембра текуће године и доставља их министарству надлежном за послове саобраћаја (у даљем тексту: министарство) и Европској агенцији за железнице (ЕРА),
  9. учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања лица која се баве спровођењем истраживања;
 3. у водном саобраћају:
  1. у поморској пловидби:
   • води безбедносну истрагу у сврху утврђивања узрока врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа и предлаже мере ради избегавања врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа у циљу унапређења безбедности поморске пловидбе,
   • води безбедносну истрагу врло озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, а у случају озбиљних поморских несрећа и поморских незгода, спроводи претходну истрагу са циљем процене потребе спровођења безбедносне истраге,
   • даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у поморској пловидби,
   • извештава Европску комисију о врло озбиљним поморским несрећама, озбиљним поморским несрећама, поморским несрећама и поморским незгодама у складу са прописом којим се уређује начин спровођења поступка истраживања и доставља податке о резултатима безбедносних истрага из базе података у складу са шемом EMCIP (European Marine Casualtu Information Platform),
   • води базу података озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа и поморских незгода и размењује податке из базе података са надлежним органима за истраживање несрећа и незгода заинтересованих држава под условом чувања тајности података,
   • у оквиру остваривања међусобне трајне сарадње, узајамне помоћи и рада са надлежним органима за истраживање несрећа и незгода заинтересованих држава, размењује инсталације, уређаје и опрему за техничко истраживање олупина, бродске опреме и других објеката значајних за поморску безбедносну истрагу, обезбеђује другим органима пружање информација у вези са истраживањем врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, пружа техничку сарадњу или размену знања потребних за извођење посебних задатака, прибавља и размењује информације од значаја за анализу података о врло озбиљној поморској несрећи и поморској несрећи и израду одговарајућих безбедносних препорука, припрема, издаје и објављује извештај поморске безбедносне истраге,
   • прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука из извештаја о спроведеним безбедносним истрагама,
   • сарађује са другим органима и организацијама у Републици Србији у сврху спровођења поморске безбедносне истраге,
   • израђује годишње анализе врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, те по потреби друге анализе и студије,
   • учествује у међународним скуповима и семинарима ради усавршавања лица који се баве спровођењем истраживања;
  2. у унутрашњој пловидби:
   • води истрагу озбиљних пловидбених незгода, а у случају пловидбених незгода спроводи претходну истрагу са циљем претходне процене потребе спровођења безбедносне истраге у циљу утврђивања узрока незгода и предлаже мере ради њиховог избегавања на унутрашњим водним путевима у циљу унапређења безбедности унутрашње пловидбе,
   • даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у унутрашњој пловидби,
   • припрема, издаје и објављује извештај о безбедносној истрази у унутрашњој пловидби,
   • прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука из извештаја о спроведеној истрази у унутрашњој пловидби,
   • сарађује са другим органима и организацијама у Републици Србији у сврху спровођења безбедносне истраге у унутрашњој пловидби,
   • води базу података о озбиљним пловидбеним незгодама и пловидбеним незгодама,
   • израђује годишње анализе озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода, а по потреби друге анализе,
   • учествује у међународним скуповима, ради усавршавања лица који се баве спровођењем истраживања.
 Стручна пракса  Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  Информатор о раду Укидање печата  ICAO - International Civil Aviation Organization Eurocontrol EASA - European Aviation Safety Agency - Europa EU Federal Aviation Administration National Transportation Safety Board Bureau d'Enquêtes et d'Analyses European Civil Aviation Conference Insurance from AIG Europe Limited in the UK  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије http://www.era.europa.eu http://www.uprava-brodova.gov.rs/ http://www.danubecommission.org/ http://www.savacommission.org/

Врх стране